Chcę zamienić działkę na inną w tym samym ogrodzie. Czy będę musiał ponownie wnieść opłaty wynikające z § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu PZD?


Zgodnie z § 147 ust. 3 działkowiec, który zamienił działkę na inną w tym samym ogrodzie nie będzie musiał ponownie uiszczać wskazanych opłat.


WZ

                      Nabyłem prawo do działki w ROD. Nie zostałem członkiem PZD. Czy w związku z tym jestem zwolniony z jednorazowej opłaty za zarządzanie ROD?


Obecnie każdy nowy działkowiec, niezależnie od tego, czy wstąpił do PZD czy nie, jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty przeznaczonej na zarządzanie ROD, a w tym na pokrycie kosztów szkolenia i prenumeraty literatury ogrodniczej.

WZ

                    Jakie opłaty ponosi działkowiec po nabyciu prawa do działki?

Nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki wnosi 2 opłaty, których w kolejnych latach już nie będzie uiszczał. Są to opłaty ogrodowe wynikające z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu PZD. Jedna opłata jest przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, a jej wysokość ustala zarząd ROD, drugą ustala okręgowy zarząd i jest przeznaczona na zarządzanie ROD.

Ponadto obowiązkiem każdego działkowca jest uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych przez walne zebranie w ROD. Biorąc pod uwagę fakt, że opłaty ogrodowe są naliczane od 1 m2 działki i uchwalane na bieżący rok kalendarzowy, jeśli w ciągu roku kalendarzowego następuje zmiana użytkownika działki, a opłaty ogrodowe zostały wniesione przez działkowca ustępującego z działki, jego następca nie wnosi ich ponownie.

Do opłat ogrodowych należy doliczyć indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki, a te wnosi się już za konkretne zużycie.

AP                        Z jakiej opłaty jest zwolniony działkowiec po nabyciu prawa do działki po osobie bliskiej?

Działkowiec, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej (jakim jest np. dziecko działkowca pod warunkiem, iż jest pełnoletnie) jest zwolniony z opłaty przeznaczonej na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej (§ 147 ust. 4 statutu PZD).

AP                      Jakie kroki może podjąć stowarzyszenie ogrodowe (zarząd ROD) w stosunku do działkowca, który jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego, lecz wskazana zwłoka nie przekracza ustawowego terminu 6 miesięcy, określonego przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Wówczas zarząd ROD:

a) obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe, zgodnie z przepisem § 150 ust. 1 statutu PZD i § 18 ust. 1 regulaminu ROD,

b) może wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę np. w trybie uproszczonego postępowania upominawczego, w celu wyegzekwowania należności w opłatach wraz z ustawowymi odsetkami.

AP                      Jakie kroki może podjąć stowarzyszenie ogrodowe (zarząd ROD) w stosunku do działkowca, który jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego a zwłoka przekracza ustawowy termin 6 miesięcy, określony przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?

Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę po upływie wskazanego w tym przepisie 6 miesięcznego terminu pozostawania w zwłoce i po uprzedzeniu na piśmie działkowca o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz po wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących opłat ogrodowych. Z uwagi na kwestie dowodowe takie wypowiedzenie należy wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zarząd ROD winien podjąć uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 2) ustawy o ROD.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie rozwiązuje jednak sprawy zaległości w opłatach, które można dochodzić na drodze postępowania sądowego.
Zagospodarowanie ROD
1. Chciałbym usunąć drzewo ozdobne rosnące na mojej działce. Czy muszę wystąpić o pozwolenie?


Nie jest już wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia drzewa, którego obwód pnia jest większy, należy wtedy wystąpić o pozwolenie na jego usuniecie do właściwego organu administracji publicznej. Powinien to zrobić działkowiec, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


WZ


2. Czy mogę rozpalać ognisko na działce w celu pieczenia kiełbasek?


Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powodowało zadymianie okolicy, dlatego w nowym regulaminie wprowadzono wyraźny zakaz spalania. W związku z tym na działkach w ROD nie można palić ognisk.


WZ


3. Czy mogę postawić murowany grill na działce w ROD?


W § 41 regulaminu ROD zostały wymienione urządzenia, w jakie może być wyposażona działka. Jest to katalog zamknięty. W związku z tym urządzenia, które nie są wymienione we wskazanym przepisie, nie powinny znajdować się na działce. W omawianym paragrafie nie znajdujemy zapisu, że działka może być wyposażona w grill murowany. W związku z tym działkowiec nie może postawić takiego grilla na działce w ROD.


WZ


4. Czy mogę postawić na działce toaletę wolnostojącą?


Na podstawie § 68 ust. 4 regulaminu ROD zabrania się wznoszenia na terenie ROD toalet wolnostojących.


WZ


5. Ogrodzenie mojej działki jest jednocześnie ogrodzeniem ogrodu. Czy mogę wybudować sobie w nim furtkę?


Zgodnie z § 68 ust. 11 regulaminu ROD zabrania się budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. Nawet jeżeli ogrodzenie działki stanowi jednocześnie ogrodzenie ogrodu działkowiec nie może wybudować w nim furtki.


WZ


6. Czy mogę na działce prowadzić tylko uprawę ziemniaków?


W myśl § 68 ust. 13 regulaminu ROD zabrania się prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym. Cała działka nie może więc być przeznaczona tylko pod uprawę ziemniaków.


WZ


7. Jaka powinna być odległość tarasu od granicy działki?


Na podstawie § 44 regulaminu ROD odległość altany od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Taras stanowi integralną część altany. W związku z tym odległość altany wraz z tarasem powinna wynosić 3 metry od granicy działki. Nie można jej zmniejszyć.


WZ


8. Moja działka jest położona przy bardzo szerokiej alei ogrodowej. Czy mogę posadzić na niej kwiaty?

Zdecydowanie nie. Osobie zainteresowanej uprawianiem działki w rodzinnym ogrodzie działkowym przydzielana jest w użytkowanie działka o określonej powierzchni i granicach zgodnych z planem zagospodarowania ogrodu. Każdy działkowiec ma prawo do zagospodarowywania wyłącznie przydzielonej mu w użytkowanie działki, a nie alei i dróg ogrodowych, do których nie ma żadnego tytułu.


ZRS

9. Ile uli można mieć na działce w ROD?

Działkowiec nie może mieć uli na działce. Zgodnie z § 37 regulaminu ROD hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece, która jest wydzieloną na ten cel częścią terenu ogólnego, odizolowaną od pozostałej części ROD. Ten przepis obowiązuje nieprzerwanie od 1 stycznia 2000 r.

10. Czy szklarnia musi być w pełni przeszklona?

Szklarnia to budowla, której szkielet zbudowany jest ze stalowych profili, pokryty w całości (zarówno ściany jak i dach) szkłem lub plastikowymi płytami, aby maksymalnie wykorzystać światło i ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego i wytworzyć odpowiedni klimat do uprawy roślin.

WZ

11. W jakiej odległości od granicy działki mogę postawić szklarnię? 

Szklarnia powinna być usytuowana w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.

WZ12. Jaki organ PZD dokonuje zmian w planie zagospodarowania ROD?

Zgodnie z § 29 regulaminu ROD podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD, który zatwierdza prezydium okręgowego zarządu. W sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD konieczna jest najpierw uchwała walnego zebrania. Następnie zarząd ROD składa na jej podstawie wniosek o zmianę planu zagospodarowania do prezydium okręgowego zarządu, które dokonuje zmiany w formie uchwały.
Walne Zebranie


1. Czy można ustanowić pełnomocnika, który zastąpi członka PZD na walnym zebraniu?

Zgodnie z § 14 ust. 2 statutu PZD prawa członkowskie wykonywane są osobiście. W związku z tym każdy członek Związku powinien samodzielnie brać udział w walnym zebraniu. Niedopuszczalne jest zatem ustanowienie do tej czynności pełnomocnika, nawet, jeżeli jest to członek rodziny.

WZ

2. Czy walne zebranie może odbyć się w drugim terminie?

Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

WZ

3. Co w sytuacji, jeśli nie zgadzam się z zaproponowanym porządkiem obrad walnego zebrania, który razem z zawiadomieniem na zebranie otrzymałem do domu?

Jak sam Pan twierdzi, jest to proponowany porządek obrad. Stanie się on faktycznym porządkiem po jego przyjęciu przez członków PZD w ROD podczas walnego zebrania. Jeśli członkowie PZD na walnym zebraniu w ROD będą chcieli zgłosić uwagi i propozycje do projektu porządku, mają prawo je przedstawić, a przewodniczący zebrania winien poddać pod głosowanie. 

ZRS

4. Czy są jakieś ograniczenia w pełnieniu funkcji przewodniczącego walnego zebrania?

Tak. Przepisy statutu PZD wprowadzają ograniczenia w tym zakresie, które mówią, że przewodniczącym walnego zebrania nie może być:

prezes zarządu ROD (§ 34 ust. 5 statutu PZD),
przewodniczący komisji rewizyjnej ROD (§ 34 ust. 5 statutu PZD),
odwołani członkowie organów (§ 34 ust. 5 statutu PZD),
osoby rażąco naruszające przepisy związkowe (Uchwała nr 1/IV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na terenie działek w ROD nie dopuszcza sprawowania mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osobę, która w sposób rażący narusza statutowe obowiązki członka PZD, czyli pobudował ponadnormatywną altanę, zamieszkuje na terenie działki, wykorzystuje działkę niezgodnie z jej ustawowym celem).
ZRS

5. Kiedy walne zebranie będzie prawomocne i uchwały na nim podjęte będą obowiązujące?

Walne zebranie w pierwszym terminie jest ważne, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków PZD danego ROD.
Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu.
Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych delegatów.

6. Nie jestem członkiem PZD, ale mam prawo do działki w ROD. Chciałabym wiedzieć jak są wydawane pieniądze, które wnoszę. Czy mam do tego prawo?

Tak, gwarantuje to ustawa o ROD. Zarząd ROD do dnia 1 lipca każdego roku jest zobowiązany do przedstawienia wszystkim działkowcom w ROD (a nie tylko członkom PZD) informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za ubiegły rok. Taki obowiązek wynika z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD. Informacja winna zawierać wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy o ROD, tj.:

wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
opłaty za dostawę mediów, energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
wydatki związane z zarządzaniem ROD. 
Informacja finansowa powinna być przekazana działkowcom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danym ogrodzie i umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

ZRS

7. Niektórzy działkowcy w moim ogrodzie, którzy zajmują działki przy ogrodzeniu zewnętrznym, pobudowali w nim furtki. Zarząd ROD nakazał im ich zlikwidowanie, ale oni twierdzą, że zgłoszą na walnym zebraniu wniosek o wyrażenie zgody na te furtki. Czy mają rację?

Walne zebranie nie może sankcjonować naruszania obowiązujących przepisów. Regulamin ROD w § 68 pkt 11 zabrania naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. Zbudowanie furtek było więc samowolą działkowców, których likwidację zarząd ROD powinien nakazać.

ZRS

8. Na walnym zebraniu w ubiegłym roku podjęto uchwałę, żeby w ramach oszczędności, informację o walnym zebraniu wywiesić na tablicach ogłoszeń w ogrodzie, zamiast wysyłać zawiadomienia do domów. Mam wątpliwości, czy taka forma zawiadomienia jest właściwa.

Rzeczywiście taka forma zawiadomienia członków Związku o terminie i miejscu odbywania się walnego zebrania jest niedopuszczalna, a uchwała walnego zebrania, która wprowadza takie rozwiązanie jest z mocy prawa nieważna, bowiem jest sprzeczna z postanowieniami statutu PZD. Sposoby zawiadomienia członków PZD o zebraniu są wyraźnie wskazane w § 60 statutu PZD i stanowią katalog zamknięty. Każdy członek PZD musi zostać powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub poprzez doręczenie do rąk własnych za pokwitowaniem. A jeśli wyraził zgodę na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczna, ta forma jest również dopuszczalna. 

ZRS

9. Zarząd ROD podjął uchwałę o pozbawieniu mnie członkostwa w Związku. W terminie odwołałem się od niej, a organ odwoławczy nie rozpatrzył jeszcze mojego odwołania. Czy mam prawo uczestniczenia w walnym zebraniu?

Jeśli do dnia, w którym będzie się odbywało walne zebranie w ogrodzie, nie zapadnie niekorzystna dla Pana decyzja prezydium okręgowego zarządu, ma Pan prawo do wzięcia udziału w walnym zebraniu. Wynika to z § 30 ust. 3 statutu PZD, który mówi, że wniesienie odwołania w terminie i trybie określonym w statucie, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały.

ZRS

10. Razem z mężem mamy wspólne prawo do działki w ROD i obydwoje jesteśmy członkami PZD. Czy obydwojgu nam przysługuje prawo głosu na walnym zebraniu?

Oczywiście. Każdy członek PZD ma prawo głosu na walnym zebraniu. Oznacza to, że małżonkom posiadającym prawo do tej samej działki i będącym członkami PZD przysługują dwa odrębne głosy.

ZRS

11. Nie uczestniczę w walnym zebraniu, bo nie jestem członkiem PZD. Skąd dowiem się o ewentualnej podwyżce opłat?

Zarząd ROD ma obowiązek zawiadomić działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie. Zawiadomienie musi być dokonane na co najmniej 14 dni przed uchwalonym na walnym zebraniu terminem wnoszenia opłat, nie później jednak, niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin (art. 34 ust. 1 ustawy o ROD). Czyli jeśli zawiadomienie wywieszono np. 1 maja, to najwcześniejszy termin wnoszenia opłat może być określony na 1 czerwca. Zawiadomienia dokonuje się poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią, a w szczególności poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogrodowych lub stronie internetowej ROD (§ 146 ust. 1 statutu PZD).

ZRS

12. Czy mogę uczestniczyć w walnym zebraniu razem z moim narzeczonym, który nie jest działkowcem? Chcę, by po ślubie on również miał prawo do mojej działki. 

Nie, w walnym zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni PZD, którym przysługuje prawo do działki w danym ROD oraz ewentualnie zaproszeni goście – o ile jest to uzasadnione porządkiem obrad; mogą w nim zatem wziąć udział np. przedstawiciele straży miejskiej lub policji - gdy podejmowana jest na walnym zebraniu problematyka dotycząca bezpieczeństwa w ROD.

Dopiero zatem po zawarciu małżeństwa, ustanowieniu prawa do działki na rzecz współmałżonka oraz nabyciu członkostwa w PZD Pani współmałżonek będzie mógł wziąć udział w walnym zebraniu. 

13. Czy o walnym zebraniu w ROD mogę być poinformowany mailem?

Tak, zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd ROD może wysłać do działkowca pocztą elektroniczną. Jeśli jest Pan zainteresowany tą forma kontaktu należy do zarządu ogrodu złożyć pisemną zgodę oraz podać adres mailowy, na który przesyłane będą zawiadomienia (§ 60 ust. 2 Statutu PZD).
Kreator www - przetestuj za darmo