Informacje Zarządu

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 - 19:00

w świetlicy ogrodu. 


W sprawach skarg i wniosków, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00 - 16:30.

                                     Opłaty za działki 
2018 r.Opłata ogrodowa - 0,46 zł m2/dot. Kolejarz, Czecha
Opłata ogrodowa - 0,26 zł m2/dot. Gwarek, pod murem
Składka członkowska - 6,00 zł od działki
woda 61,00 zł /dot. Kolejarz, Czecha
Opłata energetyczna 7,00 zł /dot. Kolejarz, Czecha.
Śmieci 20,00 od działki / dot. Kolejarz, Czecha.

Wpłat należy dokonać od dnia 10 maja  2018 w świetlicy ogrodu, 
lub na konto nr : 31 8811 0006 0000 0000 2815 0001

Opłaty jednorazowe dla nowych działkowców

Wpisowe - 250,00
Inwestycyjne - 300,00
W związku z brakiem wymaganego kworum, na zebraniu decyzyjnym odbytym w dniu 06 września 2014r jak i na zebraniu w drugim terminie odbytego w tym samym dniu godzinę później. Na podstawie Art. 74 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ROD Kolejarz w Nowym Sączu staje się jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców.

Art. 74. 

    1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 albo 2, rodzinny ogród działkowy pozostaje jednostką organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, które prowadzi ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

    2. Działkowcy korzystający z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w liczbie stanowiącej co najmniej 1/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego, mogą złożyć wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. Wniosek w formie pisemnej składany jest do zarządu rodzinnego ogrodu działkowego wraz z podpisami działkowców popierających wniosek.

    3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany zwołać zebranie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

    4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać złożony nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania zwołanego w celu, o którym mowa w art. 69 ust. 1. Przepisy art. 69 ust. 2 i art. 70–73 stosuje się odpowiednio.

Kreator www - przetestuj za darmo